Eksplosiver

En lang rekke kjemikalier brukes daglig i mange forskjellige industriprosesser, innen for ulike erhverv og i den store og brogede forbrukersektoren. Kemikalier brukes blant annet som mellomprodukter til fremstilling av andre kemikalier, som oppløsningsmiddel, til fremstilling av produkter som maling, som fødevareingredienser og i sluttprodukter såsom rengjøringsmidler.

Størstedelen av disse kemikalier håndterer mellom bedrifter til legitime formål. I tillegg kan fysiske eller juridiske personer også ha en legitim interesse i å erhverve eller anvende kemikalier uten for en erhvervsmessig kontekst, f.eks. til hobbyformål.

Noen kemikalier kan imidlertid misbrukes til ulovlig fremstilling av hjemmelavede eksplosive stoffer. Terrorister og andre kriminelle kan forsøke å kjøpe utgangsstoffer med henblikk på å fremstille hjemmelavede eksplosivstoffer på det åpne merket eller ved omdirigere dem fra lovlige anvendelser. Det har derfor vært nødvendig at styrke og harmonisere systemet til forebyggelse av ulovlig fremstilling av hjemmelavede eksplosive stoffer, og det har vært ført til vedtak av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 av 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse av utgangsstoffer til eksplosivstoffer, som trer i kraft den 1. februar 2021.

Med den nye forordnings harmoniserte regler vedrørende tilgjengeliggjøring, innførsel, tillegg og anvendelse av stoffer eller blandinger, der kan misbrukes til ulovlig behandling av eksplosivstoffer. Reglerne skal begrense almindelige borgeres adgang til disse stoffer eller blandinger og sikre den rette beretningen av mistænkelige transaksjoner i hele leverandørkæden.

Anvendelsesområde

Forordningen finner anvendelse på tilgjengeliggjøring, innførsel, tillegg og anvendelse av følgende produkttyper fra Novadan:

  • Produkter med mer end 3% salpetersyre
  • Produkter med mer end 12% hydrogenperoxid
  • Produkter med mer end 15% svovlsyre
  • Produkter inneholdende natriumnitrat*

*For disse produkter gjelder kun nedenstående forpliktelser vedrørende indberetning til myndighetene.

Følgende produkter fra Novadan er omfattet av lovgivningen:

AcirHydrogenperoxid 35%Salpetersyre 53%
Cip Acid FBOxidanSvovlsyre 49,85%
Cip Acid KA Oxidan Extra Svovlsyre 20%
Des Foam PAA Oxidan Special 150 Svovlsyre 96%
Desinfect MB Oxitex Tex Bleach 759
F 60+ Oxivit Aktiv Plus Tex Bleach 754
Game Additive Oxi Ro Dan Acid VIP 2

Forpligtelser for Novadan, distributører og slutbrugere

Salg til profesjonelle

Produkterne må kun selges til private, såfremt der er udstedt licens eller dispensation fra myndighederne i de enkelte EU-lande. Novadan fremstiller og selger utelukkende produkter til profesjonelle eller erhvervsmessige anvendelser, noe som tydelig framgår av produktenes sikkerhetsdatablad. Informasjoner om, at et produkt er omfattet av forordningen, skal videregives i hele leverandørkæden. Novadan har innsatt denne oplysningen i sikkerhetsdatabladet under punkt 1.

Kundeerklæringer

Produkterne må kun selges, hvis det på forhånd er kontrolleret, at den potensielle kunde rent faktisk er en profesjonell bruker eller en annen erhvervsdrivende. Kunden skal også ha oplyst den planlagte anvendelsen av produktet, og opplysninger om enhver handel skal være tilgjengelig for myndighederne i 18 måneder. Novadans vil derfor gjerne bli bedt om å utfylle en kundeerklæring med de krevede opplysninger om produktene én gang årlig. Hvis kunden i løpet av året kjøper produkter, er de ikke medtatt i erklæringen, vil de før salget bli bedt om å utfylle og supplerende kundeerklæring.

Opbevaring

I Danmark skal de omfatte produkter oppbevares forsvarlig og i et sikret område, der er utilgjengelig for uvedkommende. Adgangen til virksomheten for andre personer (besøkende og leverandører) bør begrenses og overvåges med hensyn til de steder, hvor der fremstilles eller oppbevares regulerte utgangsstoffer til eksplosivstoffer. Det anbefales, at bedrifter har skriftlig politikk om sikker oppbevaring og forretningsgange, som er relevante for regulerte utgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Indberetning til myndighetene

Mistænkelige transaktioner samt bortkomster og tyveri af de omfattede produkter skal innberettes til myndighetene inden for 24 timer etter oppdagelsen. Virksomhederne skal sørge for at have procedurer, som godtgør, at de ved, hvordan indberetningen foretages i hvert enkelt land. I Danmark skal innberetningen foretages til politiet.

Overholdelse av bestemmelser.

Information I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som inspiserer og førerkontroll med, at bedrifter overholder bestemmelser.

Ta kontakt med Novadan for å høre mer om riktig løsning for din bedrift.

Fyll ut skjemaet med kontaktinformasjon og interesseområde – vi svarer så snart som mulig.