Eksplosiver

En lang række kemikalier anvendes dagligt i mange forskellige industriprocesser, inden for forskellige erhverv og i den store og brogede forbrugersektor. Kemikalier anvendes blandt andet som mellemprodukter til fremstilling af andre kemikalier, som opløsningsmiddel, til fremstilling af produkter såsom maling, som fødevareingredienser og i slutprodukter såsom rengøringsmidler.

Størstedelen af disse kemikalier handles mellem virksomheder til legitime formål. Derudover kan fysiske eller juridiske personer også have en legitim interesse i at erhverve eller anvende kemikalierne uden for en erhvervsmæssig kontekst, f.eks. til hobbyformål.

Nogle kemikalier kan imidlertid misbruges til ulovlig fremstilling af hjemmelavede eksplosivstoffer. Terrorister og andre kriminelle kan forsøge at købe udgangsstoffer med henblik på at fremstille hjemmelavede eksplosivstoffer på det åbne marked eller at omdirigere dem fra lovlige anvendelser. Det har derfor været nødvendigt at styrke og harmonisere systemet til forebyggelse af ulovlig fremstilling af hjemmelavede eksplosivstoffer, og det har ført til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som træder i kraft den 1. februar 2021.

Med den nye forordning indføres harmoniserede regler vedrørende tilgængeliggørelse, indførsel, besiddelse og anvendelse af stoffer eller blandinger, der kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Reglerne skal begrænse almindelige borgeres adgang til disse stoffer eller blandinger og sikre den rette indberetning af mistænkelige transaktioner i hele leverandørkæden.

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på tilgængeliggørelse, indførsel, besiddelse og anvendelse af følgende produkttyper fra Novadan:

  • Produkter med mere end 3% salpetersyre
  • Produkter med mere end 12% hydrogenperoxid
  • Produkter med mere end 15% svovlsyre
  • Produkter med mere end 90% natriumnitrat

 

Følgende produkter fra Novadan er omfattede af lovgivningen

AcirHydrogenperoxid 35%Salpetersyre 53%
Cip Acid FBOxidanSvovlsyre 49,85%
Cip Acid KA Oxidan Extra Svovlsyre 20%
Des Foam PAA Oxidan Special 150 Svovlsyre 96%
Desinfect MB Oxivit Aktiv Plus Tex Bleach 759
F 60+ Ro Dan AcidTex Bleach 754
Game Additive Oxi Foam 19 TVIP 2
Fal PLHydrogenperoxid Bath 35Salpetersyre 25,5%
Foam 10THydrogenperoxid Spray 35

Forpligtelser for Novadan, distributører og slutbrugere

Salg til professionelle

Produkterne må kun sælges til private, såfremt der er udstedt licens eller dispensation fra myndighederne i de enkelte EU-lande. Novadan fremstiller og sælger udelukkende produkter til professionelle eller erhvervsmæssig anvendelse, hvilket tydeligt fremgår af produkternes sikkerhedsdatablade. Informationer om, at et produkt er omfattet af forordningen, skal videregives i hele leverandørkæden. Novadan har indsat denne oplysning i sikkerhedsdatabladet under punkt 1.

Kundeerklæringer

Produkterne må kun sælges, hvis det på forhånd er kontrolleret, at den potentielle kunde rent faktisk er en professionel bruger eller en anden erhvervsdrivende. Kunden skal endvidere have oplyst den påtænkte anvendelse af produktet, og oplysninger om enhver handel skal være tilgængelig for myndighederne i 18 måneder. Novadans kunder vil derfor fremover blive bedt om at udfylde en kundeerklæring med de krævede oplysninger om produkterne én gang årligt. Hvis kunden i løbet af året køber produkter, der ikke er medtaget i erklæringen, vil de før salget blive bedt om at udfylde en supplerende kundeerklæring.

Opbevaring

I Danmark skal de omfattede produkter opbevares forsvarligt og i et sikret område, der er utilgængeligt for uvedkommende. Adgangen til virksomheden for andre personer (besøgende og leverandører) bør begrænses og overvåges med hensyn til de steder, hvor der fremstilles eller opbevares regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Det anbefales, at virksomheder har skriftlige politikker om sikker opbevaring og forretningsgange, som er relevante for regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Indberetning til myndighederne

Mistænkelige transaktioner samt bortkomster og tyveri af de omfattede produkter skal indberettes til myndighederne inden for 24 timer efter opdagelsen. Virksomhederne skal sørge for at have procedurer, som godtgør, at de ved, hvordan indberetningen foretages i hver enkelt land. I Danmark skal indberetningen foretages til politiet.

Overholdelse af bestemmelser

Information I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som inspicerer og fører kontrol med, at virksomhederne overholder bestemmelserne.

Vil du høre mere? Kontakt Novadan og hør mere om den rigtige løsning for din virksomhed

Udfyld formularen med dine oplysninger og interesseområde, så kontakter vi dig hurtigst muligt.